Symposium
> About
> Faculty
> Fellows
     > 2007
     > 2008
     > 2009
     > 2010
     > 2011
     > 2012
     > 2013
     > 2014
     > 2015
     > 2016
     > 2017
> Visiting Journalists
     > 2007
     > 2008
     > 2009
     > 2010
     > 2011
     > 2012
     > 2013
     > 2014
     > 2015
     > 2016
     > 2017
> Symposium Reports
     2007 [pdf]
     2008 [pdf]
     2009 [pdf]
     2010 [pdf]
     2011 [pdf]
     2012 [pdf]
     2013 [pdf]
     2014 [pdf]
     2015 [pdf]
     2016 [pdf]
     2017 [pdf]

Mcgill Symposium

McGill Fellows


2009
Anna Dolianitis

Anna Dolianitis
Graduate student
Journalism

Ashley Dronenburg

Ashley Dronenburg
Senior
Magazines

Mimi Ensley

Mimi Ensley
Junior
Magazines

Shanessa Fakour

Shanessa Fakour
Senior
Newspapers

James Hataway

James Hataway
Graduate student
Journalism

Stephanie Jackson

Stephanie Jackson
Senior
Newspapers

Aaron Marshburn

Aaron Marshburn
Junior
Magazines

Marc McAfee

Marc McAfee
Senior
Broadcast News

Devora Olin

Devora Olin
Graduate student
Journalism

Hayley Peterson

Hayley Peterson
Senior
Newspapers

Claire Rock

Claire Rock
Senior
Magazines

Justin West

Justin West
Senior
Broadcast News